partnerin gesucht kostenlos Hamm - Pagdating at paglaganap ng relihiyong islam

nawa’y ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kay Propeta Muhammad, sa kanyang angkan , sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng taong tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom…Nandito pa rin tayo sa patuloy na pagtalakay sa mga ginawa ni Propeta Muhammad (SAKAP) pagdating niya sa Al-Madinah…

pagdating at paglaganap ng relihiyong islam-54pagdating at paglaganap ng relihiyong islam-50pagdating at paglaganap ng relihiyong islam-22

Sapagkat ang ipinag-utos sa taong muslim ay ang ipaliwanag ang kanyang relihiyon sa mapayapa at magandang pamamaraan. (( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة )) “ Invite in the way of thy lord with wisdom and beautiful preaching…” “ Mag-anyaya sa landas ng iyong Panginoon (islam)ng may karunungan at magandang pangangaral”.

Ang Islam ay hindi bagong relihiyon,bagkus ang kaparehong katotohanan na ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng lahat ng kanyang mga propheta, sa panlimang populasyon ng mundo, Ang Islam ay isang relihiyon at isang ganap na pamamaraan ng buhay.

katotohanang si Allah ay ganap na nakababatid ng anumang inyong ginagawa.” Banal na Qur-an, (Al-Maidah :5 : 8) Malinaw sa talatang ito na kinakailangan manidigan tayo sa katarungan, at huwag gawin na kapag ang nakagawa ng kasalanan ay malapit nating kamag-anak o di kayay’ kakilala ay pinababayaan…

Nasasaad din sa kasulatang ito o saligang-batas na iyon na ipinahayag ni Propeta Muhammad (SAKAP) ang tinatawag ngayon na Freedom of Religion, kung saan nasasad doon na ang ibig sabihin ay : “ Ang mga (hindi muslim tulad ng mga )Hudyo ay malaya sila sa kanilang relihiyon, at ang mga Muslim ay malaya rin sila sa kanilang relihiyon.” At ito ang dahilan kung bakit ang paglaganap ng Relihiyong Islam, sa lahat ng sulok ng mundo ay nangyari sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan.

Ang mga Muslim ay sumusunod sa relihiyon ng kapayapaan, awa at kapatawaran at ang karamihan ay walang kinalaman sa labis na malubhang nangyayari. OIsang bilyon na tao mula sa malawak na pangkat ng mga lipi, lahi at kultura saan man panig ng mundo – mula sa katimugan ng Pilipinas hanggang sa Nigerya – ay nagkakaisa sa kanilang karaniwan na paniniwalang islamiko.

Last modified 05-Aug-2017 10:59